Източници на капитали

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма.
Амортизацията е многоаспектова икономическа и финансова категория. Амортизацията се начислява на ДМ или НМ активи, които се очаква да бъдат използвани повече от една година. Чрез амортизацията се отразява намаляването на стойността на ДА в прозеса на експоатирането му. Обезценяването на актива се влияе както от срока, условията и интезнивността на ползването му, така и от въздействието на техническия прогрес.
Нетната печалба е един от най-предпочитаните собствени източници на финансиране на печалба. Тя се формира в резултат на успешната дейност на фирмата. Важно значение за финансирането на фирмата има размерът на чистата печалба (печалбата след платените преки данъци). За финансирането има значение неразпределената печалба – частта от чистата печалба, която след формирането на резервит и изплащането на дивидентите на собствениците се реинвестира във фирмата.
Резервен капитал е важен принцип на финансовото управление на фирмата. Създаването на резервен капитал е един от методите за управлението на риска в условия на несигорност . източници на РК са задължителни и доброволни отчисления на печалбата, допълнителни вноски на собствениците. Те са източник за покриване на загуби. РК могат да формират всички предпричтия.
Заемен капитал обхваща привлечените за финансиране парични средства или други имуществени ценности, които подлежат на връщане в определен срок – дългосрочни заеми, краткосрочни банкови заеми, текущи задължения.
Банковите кредити са един от най-често позлзваните заемни източници за финансиране на фирмата. Те се предоставят на фирми с добър кредитен рейтинг. Цената на заема включва всички разходи, които съпоставят получаването, ползването и издължаването на заема – лихва, комисионна такса, разходи по оценяване и застраховане на обезпечението, застраховка на кредита.
Банковите кредити са сновен източник на привлечен капитал за фирмата, които не емитират ценни книжа. Краткосрочните банкови заеми се използват за финансиране на текущите потребности на предприятието от капитали, а дългосрочните заеми – за придобиване на ДА.
Облигационен заем е наи-често използваната форма на дългосрочно привличане на заемни средства от големи компании. Пласирането на облигации е свързано с със задължението на дружеството да изплаща доход – л ихва по облигациите и в определен срок да върне този дълг.
Предимствата на финансиране са:
- емитиране на посредничеството на финансовите инструменти
- не се проучва задълбочено кредитният рейтинг
- ако фирмата е достатъчно надеждна, заемът може да бъде необезпечен

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/507_attach_3951_normal.jpg

 

Източник: Реферати